مرکز فروش سیم و کابل
خانه / سیم برق / خرید بهترین کابل – دلایل پرهیز ازخرید کابلهایCCAدر شبکه
خرید عمده انواع کابل کواکسیال-

خرید بهترین کابل – دلایل پرهیز ازخرید کابلهایCCAدر شبکه

خرید بهترین کابل

خرید بهترین کابل  موجود در بازار با تنوع قیمت و کیفیت و معرفی برند های موجود در بازار و ارائه مشاوره رایگان در خرید این کابل ها برای شما مشتری گرامی در مجموعه بازرگانی سیم و کابل LAKSIM مهیا می باشد.
نکته ای که می توان با قدرت به آن پرداخت این موضوع می باشد که تمامی انواع کابل فشار ضعیف و فشار متوسط وآلومینیومی عرضه شده در مجموعه بازرگانی سیم و کابل LAKSIM از بهترین محصولات موجود در بازار می باشد که به صورت استاندارد در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

اگر نیاز به خرید بهترین کابل با کیفیت های بالا دارید؟
اگرنمی دانید چه نوع از کابل را برای کار خود انتخاب کنید؟
با این مرکز فروش مجموعه بازرگانی سیم و کابل LAKSIM ، ارتباط بگیرید و محصولات خود را با قیمت مناسب و مشاوره تخصصی، راحت تر خریداری کنید.

دلایل پرهیز ازخرید کابلهایCCA جهت مصرف در شبکه

در حالی که بودجه های مربوط به زیرساختهای شبکه، دارای انباشتگی اســت، حذف هزینه های حاشــیه ای کاملا مطلوب اســت. با توجه به گزینه های پیش رو، یکی از شــیوه های مــورد نظر در خصوص کاهش هزینه ها و صرفه جویی خرید، تأمین سیستمهای کابل آلومینیوم با روکش مس(CCA )میباشد.
از نظر اثربخشی بر هزینه ها به نظر میرسد کابل CCA جایگزین مناسبی برای کابلهای با هادی یکپارچه مسی باشد، اما خواهیم دید این اثربخشی ناچیز است. هرچند محصولات CCA ممکن اســت از نظر کارایی (و آنچه که تبلیغ میشــود) شبیه به کابلهای اســتاندارد کابلهای ۵ e یا ۶ Cat به نظر برســند. اما تفاوتهای اساسی بین این فرآورده ها وجود دارد که میتوانند باعث بروز مشــکلات در شــبکه، ارتباطات مربوط بــه روابط تجاری و خطرات ایمنی شوند.

تعریف CCA

تعریف CCA در این نــوع کابل، هادی داخلــی از جنس آلومینیوم اســت که دارای پوششــی از مس میباشد، که با چنین ساختاری، وزنی به مراتب کمتر از هادی مســی خواهد داشت. چون در ساخت کابل CCA هزینة کمتری به تولیدکنندگان تحمیل میشود، ســود حاصل از فروش این محصول برای تولیدکنندگان چشمگیرتر است.
کابلهای CCA جایگاه ویژة خود را در کاربردهای الکتریکی خاص به منظور پرهیز از مشکلات مربوط به اتصالات هادیهای آلومینیومی دارد، ولی در کابل کشی مخابرات زوجی جایگزین قابل اطمینانی به حساب نمی آید. (توجــه فرمایید کــه در حال حاضر کابل با تعریف CCA توســط هیچ کارخانــه ای در ایران تولید نمیشــود و آنچه که بــه عنوان CCA در دسترس اســت در واقع آلومینیوم پوشیده شده با لایه ای از مس می باشد )

چهار مشکل ناشی از بکارگیری کابلهای CCA در شبکه

مشکالت قابل توجه و متعددی در صورت بکارگیری سیستم کابل کشی CCA به عنوان بخشی از ساختار شبکه رخ میدهد که در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم:
۱ -مطابقت نداشتن با استاندارد
۲ -انعطافپذیری و شعاع خمش کم
۳ -اکسید شدن و خوردگی
۴ -کابل‌کشی با طول کمتر

مطابقت نداشتن با استاندارد

کابلهــای زوجــی CCA بــا اســتانداردهای UL و TIL کــه در ســاختار هادی های آنها از هادی های تک مفتولی و تابیدة منظم مسی اســتفاده میشــود، مطابقت ندارد. همچنین کابلهــای زوجی CCA در فهرســت کابلهای مجاز از نظر ایمنی مربوط به اســتاندارد NEC ) National Electrical Code ) قــرار ندارند.

انعطاف پذیری و شعاع خمش کم

هادیهای CCA شکننده اند و به راحتی پاره میشوند، به دلیل استحکام کششی کم سیمهای CCA ،حتی در هنگام بسته بندی یا کابل کشی نیز احتمال پارگی در اثر نیروی کششــی یا برشی وجود دارد. از طرفی لازم اســت توجه شود که در شعاع خمش کابلهای CCA هنگام کابل کشی محدودیت وجود دارد

اکسید شدن و خوردگی

آلومینیوم، فلزی بســیار فعال است و در صوت قرارگیری در معرض هوا به شدت اکسید میشود. این نکته میتواند سبب بروز مشکلات سربندی در ساختار شبکه و مســایل مربوط به اتصالات شود. زمان بسیار زیادی میتواند صرف تعیین محل بروز اشکال و توقف در شبکه شود.

کابل‌کشی با طول کمتر

در مقایســه با کابلهای مســی یکپارچــة cat e5 ،در کابلها CCA با طول کابل کشــی حدود ۱۰۰ متر، ســیگنال عبوری تضعیف میشود. این امر باعث کاهش حجم داده های انتقالی و تلفات در آن میشود.

خرید بهترین کابل دارای ضمانت کیفیت ساخت

خرید بهترین کابل هنگامی که با اطمینان از کیفیت ساخت و با ضمانت اصالت برند همراه باشد، خریدی مطمئن و فوق العاده خواهد بود. درخواست انواع کابل برق مصرفی از شما و ارائه کابلهای مرغوب از ما.
این که یک فرد یا شرکت هزینه ای را بابت خرید کابل بپردازد و انتظار داشته باشد مطابق با درخواست و هزینه از مرغوبیت و کیفیت ساخت کابل اطمینان حاصل کند، یک انتظار منطقی خواهد بود. اساسا همین انتظار یا دغدغه است که ما را بر آن داشته تا حساسیت بیشتری نسبت به معرفی و عرضه انواع کابل برق داشته باشیم.

مزایای خرید و بکارگیری کابلهای CCA

آلومینیوم در مقایسه با مس ارزانتر است و جایگزینی CCA تا حد بسیار زیادی از محتوای مس موجود در هادی می کاهد و در نتیجه هزینه های تولید کابل نیز کاسته میشود. CCA چندین مزیت نسبت به مس دارد ولی تنها مزیتهای مطرح شده مربوط به وزن و هزینه اســت.
قیمت جهانی آلومینیوم حدود یک ســوم قیمت مس اســت و به همین دلیل نسبت به هادیهای یکپارچة مسی دارای صرفة اقتصادی اســت. با کاهش شــدید میزان ضایعات، احتمال ســرقت از کابلهای CCA در مقایسه با مس کمتر است. به این موارد باید چگالی حدود یک سوم آلومینیوم نسبت به مس را نیز اضافه کرد

مجموعه بازرگانی سیم و کابل LAKSIM با نگاهی تخصصی به محصولات گروه سیم و کابل و با قبول سفارش تامین، تولید و تحویل انواع کابل با کیفیت در خدمت مشتریان ارجمند هستیم. همکاران ما در دپارتمان فروش آماده دریافت سفارشهای شما و ارائه پیشنهادهای فنی و مالی هستند.

معایب خرید و بکارگیری کابلهایCCA

معایــب بکارگیری CCA بســیار فراتر از مزایای آن اســت. مقاومت هادیهای آلومینیوم با پوشــش مس حدود ۷۰ %بیشتر از مقاومت هادی مس خالص با قطر یکسان میباشد. به خاطر مقاومت بیشتر این نوع هادی افت ولتاژ در هادی نیز ۷۰ درصد بالاتر است.

خرید بهترین کابل - دلایل پرهیز ازخرید کابلهایCCAدر شبکه

بنابراین بسته به مقاومت ویژه این سیستم ممکن است ورود برخی از ســارقین توسط سیســتمهای ایمنی و حفاظت کشف نشود و احتمال سرقت و حتی آدم کشی افزایش یابد. از طرفی با افزایش زمان مصرف کابل و کهنگی رخ داده در آن مقاومت هــادی نیز افزایش می‌یابد. همانگونه کــه میدانید مقاومت اهمی همة فلزات خالص بــا افزایش دما، بالا میرود و این شــامل افزایش دمای اطــراف کابل نیز میباشــد.

در موارد متعددی مشــکلات افت ولتاژ در شــرایط دمایی بالا مشاهده شــده اســت که این امر منجر به کاهش ظرفیت جریان در فواصل انتقال طولانی تر میگردد. همچنین آلومینیوم در مقایســه با مس بسیار شکننده تر اســت و این موضوع میتواند سبب پارگی در رشته های هادی حین نصب شود

فروش و تحویل انواع کابل برق

مجموعه بازرگانی سیم و کابل LAKSIM بر پایه برنامه تامین جامع سیم و کابل در زمینه فروش و تحویل سیم برق در سایزهای مختلف نیز فعال می باشد. و مشاوره تخصصی خرید بهترین کابل با کیفیت ساخت رقابتی در اختیار مشتریان اعم از صنعتگران و فعالان پروژه های ساختمانی و صنعتی و تولید کنندگان و نصب کنندگان تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، قرار می دهد.

آزمون تشخیص CCA از مس

یکی از مشــکلات این است که حتی در بررسی از نزدیک هم تشخیص CCA از مس دشــوار اســت. وقتی که کابل بریده میشود، لایه رویی مس در محل بریدگی روی آلومینیوم را میپوشــاند و مقطع آن نیز شبیه مس به نظر میرسد. یکی از اساســی ترین روشها برای تشــخیص هادی ضعیف CCA این اســت که عایق را از روی هادی جدا کنیم و یک رشــتة آن را با فندک بســوزانیم. مس به سادگی در اثر این عمل ذوب نمیشود ولی آلومینیوم طی حدود ۲ تا ۳ ثانیه ذوب میگردد. از طرفی هادی CCA به ســادگی پاره میشود و این کار را میتوان با انگشتان دست آزمود.

نتیجه گیری جهت خرید بهترین کابل

با توجه به موارد گفته شــده به نظر میرســد که بکارگیری هادیهای CCA با قطرهای پایینی همچون ۰٫۵میلیمتر در صورتی که در دمای پایین استفاده شود، مسیرهای کابل کشی کوتاه باشد و همچنین در نصب آن دقت لازم معمول شود، در مصارف این صنعت مناسب باشد، الزاماتی که به هیچوجه در کشــور ما رعایت نمیشــود.

سیم کشی آلومینیوم در صورت رعایت نکردن اصول نصب غیر قابل جبران است. CCA به خاطر مقاومت الکتریکی بالاتر امکان جایگزینی با سایز مشابه سیم مســی معمول را ندارد. گفتنی است اگر بخواهید به خاطر مقاومت الکتریکی بالاتر CCA از یک ســایز بالاتر از آن استفاده کنید، احتمالا ناچار خواهید بود از ســیمی استفاده کنید که در مقایسه با مس مقاومت الکتریکی پایینتری داشــته باشــد. ولی افزایش سایز هادی افزایش در قیمت آن را نیز به همراه خواهد داشت. این بدان معنی است که اختلاف خیلی کم بین مس با قابلیت هدایت یکســان و یک ســایز بالاتر از آن از جنس CCA وجود خواهد داشــت.

پس از آنچه که خریداری میکنید به خوبی آگاهی داشته باشید.اگر واقعا قصد دارید از کابلی استفاده کنید و پس از آن هیچ نگرانی نداشته باشــید توصیه میکنیم هادی مســی را به کار بگیریــد و از ویژگیهای عملکردی مناسب آن بهره ببرید.

خرید بهترین کابل برق با کیفیت

با توجه به مطالبی که درباره خرید بهترین کابل با کیفیت مطلوب گفته شد، انتخاب برای مشتریان ساده تر خواهد بود. البته تیم فروش مجموعه بازرگانی سیم و کابل LAKSIM آماده پاسخگویی به مشتریان در این زمینه می باشد. ما تلاش می کنیم خرید بهترین کابل برق با کیفیت را بر اساس مشخصات پروژه های شما پیشنهاد دهیم.

مطالب مفید جهت خرید بهترین کابل برق با کیفیت

آزمون تشخیص CCA از مس
 تنوع فروش در قیمت و کیفیت سیم و کابل
 خرید -بهترین کابل 
خرید بهترین- کابل برق با کیفیت 
خرید بهترین -کابل دارای ضمانت کیفیت ساخت
 خرید کابلهایCCA
 سیم و کابل باکیفیت
 فروش و تحویل انواع کابل برق
 کابل قدرت افشان باکیفیت
 کابل قدرت باکیفیت 
مجموعه بازرگانی سیم و کابل LAKSIM 
مزایای خرید و بکارگیری کابلهای CCA
 معایب خرید و بکارگیری کابلهایCCA

جهت مشاوره خرید و فروش این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:
شرکت بازرگانی LAKSIM
راه های ارتباطی با مدیرو مشاوران فروش:
mobile icon شماره موبایل: 09120901697
mobile icon شماره موبایل: 09193455505
telegram icon کانال تلگرام: laksim98@
whatsapp icon واتس اپ: 09120901697
whatsapp icon واتس آپ : 09193455505
instagram icon اینستاگرام: laksim2020
email icon پست الکترونیکی: laksim2020@gmail.com

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

فروش ویژه سیم و کابل -فروش کابل مسلح با سیم فولادی

فروش ویژه سیم و کابل -فروش کابل مسلح با سیم فولادی

مشتریان شرکت بازرگانی LAKSIM می توانند از طریق تماس تلفنی با واحد فروش خرید سیم و کابل خود را انجام دهند